Medlemsindflydelse

Delebilfonden LetsGo er non-profit og etableret af Københavns Delebiler og Århus Delebilklub i 2007. Københavns Delebiler har fortsat to repræsentanter i LetsGo's bestyrelse. 

 

KØBENHAVNS DELEBILER


KØBENHAVNS DELEBILER ER EN DEL AF LETSGO

Som medlem af Københavns Delebiler støtter du først og fremmest et godt formål. Delebilismen er et godt alternativ til privatbilismen. En delebil erstatter 6 privatbiler, så dermed er du med til at formindske CO2-udledningen og forureningen i København.

Derudover får du som medlem en række medlemstilbud, og du har indflydelse på hvordan konceptet skal videreudvikles de kommende år. Vi har en flad struktur og er meget lydhøre over for gode ideer og nye kræfter. Kom og giv din mening til kende på den årlige generalforsamling eller skriv blot til os på kbhdelebiler@letsgo.dk.

Af medlemsaktiviteter kan nævnes glatførekurser, førstehjælpskurser og parkeringskurser.

 

Bestyrelse, Københavns Delebiler

Dette er bestyrelsen for Københavns Delebiler. Bestyrelsen er valgt for perioden 2017-18 på generalforsamlingen i 2017.

Flemming Caspersen
Kasserer

Hans-Henrik T. Ohlsen
Bestyrelsesmedlem

Jette Ebbekær Thomsen
Bestyrelsesmedlem

John Westh
Bestyrelsesmedlem

Michael Regius
Bestyrelsesmedlem

Stig Ravn
Formand

Tone Høybye
Næstformand

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS DELEBILER

Disse vedtægter gælder for foreningen Københavns Delebiler.

§ 1 Navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er Københavns Delebiler.

1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2 Formål

2.1. Foreningens formål er at fremme delebilismen i København og det øvrige Danmark som et supplement til cykel, tog og bus - for herigennem at bidrage til en miljømæssig bæredygtig udvikling indenfor transportområdet.

2.2. Foreningen anskaffer biler og eventuelt andre køretøjer og stiller disse til rådighed for medlemmerne mod vederlag, således at der opnås dækning for foreningens udgifter, hensættelser, udvikling m.v. Ud over at opnå en for foreningen rimelig konsolidering stræbes der ikke efter noget overskud i foreningen.

2.3. Foreningen kan vælge at lade anskaffelsen af biler og eventuelt andre køretøjer samt administration af udlån/udlejning af disse overgå til et driftsselskab, hvis formålsbestemmelse er i overensstemmelse med nærværende vedtægters overordnede formål, jfr. § 2, stk.1. I dette tilfælde fastsættes vederlaget for brug af foreningens køretøjer af driftsselskabet, ud fra de faktiske udgifter til administration, drift af flåde samt forsikring. En sådan aftale forhandles af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen.

2.4. Foreningen kan være medlem af foreninger, samarbejde med udbydere af kollektiv trafik samt andre organisationer, der har til formål at fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling inden for transportområdet.
 

§ 3 Medlemmer

3.1. Som medlemmer kan, med bestyrelsens godkendelse og med forbehold for positiv kreditvurdering, optages enkeltpersoner og/eller juridiske personer (institutioner, virksomheder og foreninger), dog således at juridiske personer skriftligt må meddele Københavns Delebiler, hvem der skal registreres som bruger.

3.2. Det er et krav, at medlemmer og registrerede brugere ved indmeldelse er minimum 23 år.

3.3. Foreningens bestyrelse kan afvise ansøgning om optagelse af medlemskab

3.4. I tilknytning til ordinært medlemskab i henhold til pkt. 3.1. kan én beboer i samme husstand oprette tillægsmedlemskaber til et reduceret indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fremgår af foreningens til enhver tid gældende prisliste. Et tillægsmedlem har ikke stemmeret ved generalforsamlingen, men betragtes ellers som et fuldgyldigt medlem i relation til rettigheder vedrørende brug af foreningens køretøjer og er valgbar i relation til foreningens bestyrelse. Ophører tillægsmedlemmets bopælsmæssige tilknytning til det ordinære medlem, ophører tillægsmedlemskabet samtidig.

3.5. Virksomheder, organisationer, institutioner og foreninger med et CVR-nummer kan oprette erhvervsmedlemskab. I tilknytning til et ordinært medlemskab (Hovedmedlemskab) kan der oprettes tillægsmedlemskaber tilhørende samme CVR-nummer. Foreningens køretøjer kan benyttes frit.

3.6. Alle medlemmer skal registreres af Københavns Delebiler, med kopi af gyldigt kørekort. Alle privatmedlemmer skal desuden registreres med kopi af sundhedskort eller anden dokumentation af bopæl.

3.7. Som støttemedlemmer kan med bestyrelsens godkendelse optages enkeltpersoner og eller juridiske personer (institutioner, virksomheder og foreninger). Et støttemedlem har ikke brugsret til foreningens køretøjer og heller ikke stemmeret og valgbarhed i relation til foreningens generalforsamling og bestyrelse. Ved invitation fra bestyrelsen har støttemedlemmer adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

3.8. Passivt medlemskab/hvilende medlemskab. Et ordinært medlem eller et tillægsmedlem kan for et år ad gangen tegne et passivt/hvilende medlemskab, i stedet for sit fuldgyldige medlemskab. Et passivt/hvilende medlem har ikke brugsret til foreningens køretøjer og heller ikke stemmeret og valgbarhed i relation til foreningens generalforsamling og bestyrelse.
 

§ 4 Indmeldelsesgebyr og kontingent

4.1. Som medlem af Københavns Delebiler betaler man ved indtræden i foreningen et indmeldelsesgebyr, samt derefter månedligt kontingent og forsikring. Størrelsen af disse poster fremgår af foreningens til enhver tid gældende prisliste.

4.2. Kontingent for ordinære medlemmer og tillægsmedlemmer opkræves månedsvis via automatisk opkrævningssystem. De øvrige medlemstyper opkræves efter den mest hensigtsmæssige metode, vurderet af bestyrelsen.

§ 5 Hæftelse

5.1. Medlemmerne hæfter alene med deres indmeldelsesgebyr for forpligtigelser vedrørende foreningen.

5.2. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for forpligtigelser vedrørende foreningen.

§ 6 Brug af foreningens køretøjer

6.1. Brug af foreningens køretøjer skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende medlemsvilkår, der fastsættes af foreningens bestyrelse.

6.2. Køretøjer må ikke videreudlejes, udlånes eller lignende.

6.3. Et medlem må således hverken helt eller delvist overlade brugen af køretøjet til andre medmindre medlemmet er berettiget dertil efter nærværende vedtægter eller de til enhver tid gældende medlemsvilkår.

§ 7 Opsigelse

7.1. Et medlem kan opsige sit medlemskab af foreningen og brugsret til køretøjerne med en måneds skriftligt varsel til den første i en måned til Københavns Delebiler.

7.2. Senest en måned efter medlemskabets ophør er parterne forpligtiget til at udligne deres eventuelle økonomiske mellemværender.
 

§ 8 Eksklusion

8.1. Foreningens bestyrelse kan i følgende tilfælde beslutte at ekskludere et medlem af foreningen:

 1. Såfremt et medlem trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende kontingent og vederlag for brug af køretøjer eller andre skyldige beløb af enhver art.

 2. Såfremt et medlem benytter køretøjerne på uforsvarlig måde eller i øvrigt ikke overholder de udarbejdede vilkår for benyttelsen.

 3. Såfremt et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer.

 4. Såfremt et medlem groft overtræder gældende færdselsregler.

 5. Såfremt et medlem ikke besidder gyldigt kørekort.
   

§ 9 Generalforsamling

9.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

9.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj med følgende dagsorden som minimum:

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Godkendelse af dagsorden

 3. Bestyrelsens beretning

 4. Driftselskabets beretning

 5. Forelæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab

 6. Forelæggelse og godkendelse af budget

 7. Vedtægtsændringer

 8. Indkomne forslag

 9. Valg af bestyrelse

 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

 11. Valg af revisor og revisorsuppleant

 12. Eventuelt

Eventuelle vedtægtsændringer er gældende fra det øjeblik de vedtages.

9.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer forlanger det med angivelse af dagsorden.
 

§ 10 Indkaldelse m.v.

10.1. Generalforsamling indkaldes via e-mail til foreningens ordinære medlemmer, tillægsmedlemmer og passive medlemmer. Ordinær generalforsamling indkaldes pr e-mail senest 4 uger før, med dagsorden og bilag. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med minimum 14 dages varsel.

10.2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og udsendes via e-mail til foreningens medlemmer inden generalforsamlingen

10.3. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt at stille forslag har ethvert ordinært og tillægs-medlem. Administrator samt personer, der er indbudt af bestyrelsen har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.
 

§ 11 Beslutninger på generalforsamlingen

11.1. Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødtes afgivne stemmer.

11.2. Hvert ordinært medlem har på foreningens generalforsamling én stemme og kan herudover afgive én stemme i henhold til skriftlig fuldmagt fra et andet medlem.

11.3. Der afholdes skriftlig afstemning ved personvalg, såfremt mindst 1 medlem ønsker det.

11.4. Der skrives referat på generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og bestyrelsesformanden. Referatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede skal tilstilles medlemmerne pr. e-mail senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse.
 

§ 12 Bestyrelse

12.1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse til varetagelse af den daglige ledelse af foreningen og udførelse af generalforsamlingens beslutninger.

12.2. Bestyrelsen består af minimum 4 og maksimum 7 medlemmer, og konstituerer sig selv med formand, kasserer samt to medlemmer til bestyrelsen i Delebilfonden. Alle bestyrelsens medlemmer har kontingentfrihed. Ved forfald rekonstituerer bestyrelsen sig.

12.3. Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Det efterstræbes at halvdelen eller den tilnærmede halvdel af bestyrelsen afgår ved hver generalforsamling.

12.4. Generalforsamlingen vælger desuden for ét år af gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.

12.5. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en revisor og en revisorsuppleant for et år ad gangen. De må ikke være medlemmer af eller suppleanter til bestyrelsen.

12.6. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

12.7. I tilfælde af forfald blandt de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer, indtræder suppleanterne, i den rækkefølge de er valgt iflg. §13.4, i bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling. Det samme gælder for revisorsuppleanten i fald revisor får forfald.

12.8. Ændringer af bestyrelsens sammensætning og konstituering skal meddeles medlemmerne inden for tre uger, på samme måde som indkaldelse til generalforsamling.
 

§ 13 Tegningsret

13.1 Foreningen tegnes af formand eller kasseren.
 

§ 14 Administration

14.1. Foreningens midler indsættes på særskilt konto i pengeinstitut.
 

§ 15 Regnskab

15.1. Foreningens årsregnskab følger kalenderåret og skal udarbejdes af foreningens kasserer i overensstemmelse med god regnskabsskik. Regnskabet skal revideres af foreningens revisor inden generalforsamlingen. Kasserer og formand samt revisor underskriver regnskabet.

15.2. Hvis formand og/eller kasserer afgår fra deres tillidshverv i bestyrelsen udenfor deres ordinære valgperiode, skal regnskab opgøres og revideres inden de forlader deres hverv.
 

§ 16 Revision

16.1 Det reviderede årsregnskab samt forslag til budget udsendes til foreningens medlemmer senest fire uger før generalforsamlingen
 

§ 17 Opløsning

17.1. Forslag om foreningens opløsning kan vedtages på foreningens generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

17.2. Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

17.3. Ved opløsning af foreningen udloddes – efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gæld – den resterende formue efter den afgående bestyrelses beslutning til aktiviteter til fremme af miljømæssige formål.